ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานการศึกษาอาเซียน ณ รัฐปีนัง – เก็นติ้ง ไฮแลนด์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ – เมืองหลวงใหม่ปุตราจาย่า (3 วัน 2 คืน)

   
วันแรก กรุงเทพ - หาดใหญ่ – รัฐปีนัง
เช้า พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เหิรฟ้าสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก เพื่อเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดา เพื่อนำท่านเข้าสู่พิธีตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ด่านบูกิตคายูอีตั้ม เป็นที่เรียบร้อย จากนั้นนำท่านศึกษาดูงาน ณ DISTED สถาบันชื่อดังแห่งหนึ่งของรัฐปีนังที่เป็นหนึ่งในเครือของ Wawasan University ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนในวิชาต่างๆ ชมและเรียนรู้เทคนิคการสอนและการใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษ
เที่ยง (1)บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่าน CITY TOUR รัฐปีนัง "เกาะปีนัง" หรือ เกาะหมาก เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็น "ดินแดนไข่มุกแห่งตะวันออก" และเมือง GEORGE TOWN ที่ UNESCO ให้เป็นมรดกโลกในปี 2008 ซึ่งมีสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างที่สวยงามและแปลกตามากมายให้ท่านได้บันทึกภาพความประทับใจ
เย็น (2)บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นเข้าสู่ที่พักโรงแรม Royal Hotel หรือ เทียบเท่า
 
วันที่สอง รัฐปีนัง - กรุงกัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้ง ไฮแลนด์
เช้า (3)บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม เดินทางต่อสู่ เดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ "Kuala Lumpur Garden City of Lights" เมืองหลวง ของประเทศมาเลเซีย นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนดอกไม้ ประดับประดาไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยตระการตา นำชม จตุรัสเมอร์เดก้า (Dataran Merdeka) เสาธงที่มีความสูงที่สุดในโลก 100 เมตร ความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด (Sultan Abdul Samad Building) ชม พระราชวังแห่งชาติ (Istana Negara) ทหารม้าและทหารราบประจําพระองค์ ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่ KL Tower ที่มี ความสูง 421 เมตร ตึกแฝดปิโตรนัส (Petronas Twin Tower) ที่มีความสูงถึง 452 เมตร และช้อปปิ้งที่ห้างซูเรีย ภายในตึกแฝดปิโตรนาส มีสินค้าให้ท่านเลือกซื้อมากมาย
เที่ยง (4)รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่ ยอดเขา เก็นติ้ง ไฮแลนด์ (Genting Highland) ท่านจะได้ตื่นเต้นกับการนั่ง กระเช้าลอยฟ้า Sky way อิสระกับกิจกรรมต่างๆบน เก็นติ้ง ไฮแลนด์ จากนั้นนั่งกระเช้าลอยฟ้า ที่มีความเร็วที่สุดในโลก สามารถวิ่งได้ 6 เมตาต่อ วินาที ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ขึ้นสู่ยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,000 เมตรอากาศหนาวเย็น และมีหมอกตลอดปี บนยอดเขาเต็มไปด้วยความบันเทิงหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น คาสิโน โรงแรมหรู โรงภาพยนตร์ สนามกอล์ฟ และสวนสนุกอีก 2 แห่ง คือ Outdoor Theme Park และ First World Indoor Theme Park หรือ เปลี่ยนบรรยากาศไปที่ First World Plaza เดินเล่นเที่ยวชมนครแห่งความบันเทิงต่างๆ หรือหาความสำราญจากการเข้าบ่อน คาสิโนระดับชาติ เพื่อเสี่ยงโชค ซึ่งเปิดตลอด 24 ชั่วโมง
บ่าย (5)รับประทานอาหารค่ำ แบบุพเฟ่ต์ที่โรงแรม เพื่อความสะดวกของท่าน จากนั้นเข้าสู่ที่พักโรงแรม First World Hotel
   
วันที่สาม กรุงกัวลาลัมเปอร์ – ดิ้วตี้ฟรี จังโหลน – หาดใหญ่ - กรุงเทพ
เช้า (6)บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม อำลาเก็นติ้ง เดินทางสู่ เมืองใหม่ปุตราจายา (Putra Jaya) "เมืองแห่งอนาคตของประเทศมาเลเซีย" ซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามและทันสมัย นำชม เปอร์ดานาปุตรา สํานักงานนายกรัฐมนตรี เซอรี เปอร์ดานา สถานที่พํานักประจําตําแหน่งนายกรัฐมนตรี "มัสยิดปุตรา" สีชมพู ก่อสร้างด้วยหินแกรนิตสีกุหลาบ จุคนได้ 15,000 คน ให้ท่านได้ชื่นชมและถ่ายรูปบันทึกความประทับใจ
เที่ยง (7)บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นออกเดินสู่สถาบัน (MMU) MULTIMDIA UNIVERSITY ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดทมศึกษา มีนักศึกษากว่า 4,500 คน 75 สัญชาติ ทั่วโลก และเป็น มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศมาเลเซีย
บ่าย รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก............
   
วันที่สี่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ – ดิ้วตี้ฟรี จังโหลน – หาดใหญ่ - กรุงเทพ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ด่านสะเดา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางถึงด่านสะเดา ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ดิ้วจี้ฟรี จังโหลนน แล้วเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่
_ _._ _น. เหิรฟ้าสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน...................
_ _._ _น. เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
   
*หมายเหตุ* โปรแกรมนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของผู้เดินทาง
ราคาทัวร์รวม  
  1. โรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในโปรแกรม
2. อาหาร (มื้อ) ตามที่ระบุในโปรแกรม
3. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
4. ค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้น – ลง เก็นติ้ง
5. รถบัสปรับอากาศ พร้อมมัคคุเทศก์
7. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ
   
ราคาทัวร์ไม่รวม
  1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
   
หมายเหตุ  จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่.............ท่าน
 เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
   
MALAYSIA - SINGAPORE 5 DAY 4 NIGHT

  Malaysia :
• ศึกษาดูงาน ณ Penang Free School
• สัมผัสอากาศเย็นตลอดปีบนยอดเขาสูง 6,000 ฟุต เก็นติ้ง ไฮแลนด์
• อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์อาหารพื้นเมือง
• ชมตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก Petronas Tower
• เที่ยวชมเมืองศูนย์ราชการ ทำเนียบเขียว มัสยิดหินทรายสีชมพู "เมืองใหม่ปุตราจาย่า"
• ชม "นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก" กรุงกัวลาลัมเปอร์

Singapore :
• พบกับเครื่องเล่นใหม่ ทรานฟอร์เมอร์ สนุกเต็มวันกับ Universal Studio of Singapore สนุกสนานกับเครื่องเล่นแบบไม่จำกัดรอบ
• ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ Merlion สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ และ มาริน่า เบย์แซนด์
• ช้อปปิ้งจุใจ ย่าน Little India
   
วันแรก กรุงเทพฯ – หาดใหญ่
06.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมืองโดยมีเจ้าหน้าที่ Bamboo Holiday คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
20.05 น. ออกเดินทางสู่ อำเภอหาดใหญ่ โดยสายการบิน ..... เที่ยวบินที่ ..........
21.20 น. ถึง สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก Lee Garden Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง หาดใหญ่ - รัฐปีนัง – เก็นติ้ง ไฮแลนด์
05.00 น. นำคณะเดินทางสู่ด่านสะเดา นำท่านเข้าสู่พิธีตรวจคนเข้าเมืองเพื่อประทับตราหนังสือเดินทาง จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ "เกาะปีนัง" หรือ เกาะหมาก เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็น "ดินแดนไข่มุกแห่งตะวันออก" ข้ามสะพานปีนัง เชื่อมโยงแผ่นดินใหญ่ ยาวเป็นอันดับ 6 ของโลก 13.5 กม. ข้ามช่องแคบมะละกา ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงานของเกาะปีนัง และเมือง GEORGE TOWN ที่ UNESCO ให้เป็นมรดกโลกในปี 2008
09.30 น. ศึกษาดูงาน ณ Penang Free School สถาบันชื่อดังแห่งหนึ่งของรัฐปีนัง เป็นโรงเรียนมัธยมที่เก่าแก่ที่สุดที่บันทึกไว้ในประเทศ และเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น. นำท่านชม วัดไชยมังคลาราม นมัสการพระพุทธไสยาสน์ และนำชม วัดพม่า ที่มีสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา ชมเมืองจอร์จทาวน์ ป้อมปืนคอนวอลลิส หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย อนุสาวรีย์สงครามโลกครั้งที่ 1 City Hall, Town Hall ซึ่งได้รับรางวัลมรดกโลกจากองค์กร UNESCO แวะเที่ยวชม ย่านลิตเติ้ลอินเดีย ไชน่าทาวน์ นมัสการศาลเจ้าแม่กวนอิม
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก Royal Penang Hotel หรือเทียบเท่า
   
วันที่สาม รัฐปีนัง – เก็นติ้ง ไฮแลนด์
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ "เก็นติ้งไฮแลนด์"
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก............
13.00 น. ถึง เก็นติ้ง ไฮแลนด์ นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า Sky way ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สะดวก ปลอดภัยและมีความเร็วที่สุดในโลก สามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรม ระยะทาง 3.4 กม. ยาวที่สุดในเอเชีย สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบ และอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น ขึ้นสู่ยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,000 เมตร จากนั้นให้ท่านอิสระกับกิจกรรมต่างๆ บน เก็นติ้งไฮแลนด์ บนยอดเขาเต็มไปด้วยความบันเทิงหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น คาสิโน โรงแรมหรู โรงภาพยนตร์ สนามกอล์ฟ และสวนสนุก First World Indoor Theme Park (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) **เครื่องเล่น OUT DOOR อยู่ในระหว่างการปรับปรุง** หรือ เปลี่ยนบรรยากาศไปที่ First World Plaza เดินเล่นเที่ยวชมนครแห่งความบันเทิงต่างๆ หรือหาความสำราญจากการเข้าคาสิโนระดับชาติ เพื่อเสี่ยงโชค ซึ่งเปิดตลอด 24 ชั่วโมง (ท่านสุภาพบุรุษ สวมเสื้อมีปกสวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรี แต่งกายแบบสากลนิยม เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้า)
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ นำท่านเข้าสู่ที่พัก FIRST WORLD HOTEL โรงแรมที่มีห้องพักมากที่สุดในโลก ถึง 6,118 ห้อง
   
วันที่สี่ เก็นติ้ง ไฮแลนด์ – กรุงกัวลาลัมเปอร์ – เมืองใหม่ปุตราจาย่า – รัฐโยโฮ บารูห์
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารโรงแรม ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจได้อย่างเต็มที่ จากนั้นอำลายอดเขาเก็นติ้ง ไฮแลนด์
08.30 น. นำท่าน City Tour กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ มาเลเซีย "นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก" Garden City Of Light ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการตาตามเส้นทาง หลังจากนั้นนำท่านชม จัตุรัสเมอเดก้า ศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชม เสาธงที่สูงที่สุดในโลก ประมาณ 100 เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด และนำท่านถ่ายภาพคู่กับ ตึกคู่แฝด (PETRONAS TWIN TOWER) เก็บไว้เป็นที่ระลึก
12.00 น. นำท่านเดินทางสู่ "เมืองปุตราจาย่า" ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นนครที่มีความทันสมัยและก้าวหน้าลักษณะอย่างสมบูรณ์ที่สุดภายในศตวรรษที่ 21 นี้ ชมศูนย์กลางแห่งความดึงดูดใจ เปอร์ดานาปุตรา สำนักงานนายกรัฐมนตรี เซอรี เปอร์ดานา สถานที่ทำงานประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ชม มัสยิดปุตรา ซึ่งมีโดมสีชมพู ก่อสร้างด้วยหินแกรนิตสีกุหลาบ จุคนได้ 15,000 คน กำแพงห้องใต้ดินมีลักษณะเหมือนมัสยิดกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 ที่เมืองคาซาบลังกา ประเทศโมร็อกโก ความสูงจากระดับพื้นดินถึงยอดโดมประมาณ 2,500 ฟุต หรูหรา และตกแต่งอย่างสวยงามโดยใช้ทะเลสาบปุตราเป็นเครื่องประดับความโดดเด่น
13.00 น. นำคณะเดินทางสู่ "รัฐโยโฮ บารูห์" เมืองทางตอนตอนใต้สุดของประเทศมาเลเซีย และเป็นเมืองการค้าคู่ขนานกับประเทศสิงคโปร์
15.00 น. นำคณะเดินทางสู่ "รัฐโยโฮ บารูห์" เมืองทางตอนตอนใต้สุดของประเทศมาเลเซีย และเป็นเมืองการค้าคู่ขนานกับประเทศสิงคโปร์
18.00 น. ถึง รัฐโยโฮ บารูห์ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW YORK HOTEL หรือ เทียบเท่า
   
วันที่ห้า รัฐโยโฮ บารูห์ – Universal of Singapore - รัฐโยโฮ บารูห์
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.30 น. นำท่านสู่ ประเทศสิงคโปร์ นำท่านไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิง ระดับโลก ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตา และความสุขสนุกไม่รู้จบในที่เดียว ที่ๆท่านจะได้พบ และสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่....!!!! Universal Studio of Singapore มีทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 09:00 – 18:00 น. (เล่นกี่รอบกี่ได้ตามใจชอบ) ในพื้นที่ 49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ ทั้งยังมี คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่โรงแรม Crockford Tower
1) พบกับเครื่องเล่นใหม่ ล่าสุด Transformers The Ride : The Ulitmate 3D Battle และ Battlestar Galactica เครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก
2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า
3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกำลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Madagascar
4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะตื่นเต้นประทับใจไม่รู้ลืม
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้านปี
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอล ลีวู๊ด วอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่งความ บันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริง
(อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน)
17.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ รัฐโยโฮ บารูห์
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW YORK HOTEL หรือเทียบเท่า
   
   
ราคาทัวร์รวม  
  1. โรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในโปรแกรม
2. อาหาร (มื้อ) ตามที่ระบุในโปรแกรม
3. ค่าเข้าชมต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
4. รถบัสปรับอากาศ พร้อมมัคคุเทศก์
5. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
6 ค่าน้ำดื่ม พร้อมอาหารว่าง
7. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ (กรุงเทพ-หาดใหญ่), (สิงคโปร์-กรุงเทพ)
8. ป้ายไวนิลต้อนรับคณะ
9. ค่าธรรมเนียมเข้าศึกษาดูงาน
   
ราคาทัวร์ไม่รวม
  1. อาหารนอกเหนือที่โปรแกรมระบุ
2. ค่าหนังสือเดินทาง (Passport)
3. ค่าเข้าชมต่างๆ นอกเหนือที่โปรแกรมระบุไว้
4. ภาษีมูลค่าเพิ่มทุกชนิด หรือ หัก ณ ที่จ่าย และภาษีอื่นๆ
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
6. ทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และคนขับ
   
หมายเหตุ  จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่.............ท่าน
 เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
   
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
  ++ เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
++ กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
++ โรงแรมในสิงคโปร์ที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย การเดินทางเป็นครอบครัว หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ